Centrum voľného času - Slniečko v Dobšinej je mimoškolské zariadenie prevažne pre deti a mládež, ale vo svojej činnosti má vyhradený priestor pre zapájanie a aktivizovanie ľudí každej generácie. Naším hlavným cieľom je zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť, aby mohli všetky deti a mládež bez rozdielu na vek, sociálne zázemie, príslušnosť a pohlavie tráviť zmysluplne svoj voľný čas. Podieľame sa tak na rozvoji ich záujmov, talentu, nadania a sebauvedomovania. Pravidelnú záujmovú činnosť realizujeme prostredníctvom záujmových útvarov (krúžkov) v oblasti: kultúry a umenia, spoločenských vied, vedy a techniky, prírodných vied, rodičia a deti. Príležitostnú záujmovú činnosť CVČ zabezpečujeme v priebehu celého roka, počas pracovných dní, sobôt, nedieľ a školských prázdnin.