Centrum voľného času detí a mládeže začalo písať svoju históriu 1. septembra 1990 ako Dom detí a mládeže. Založila ho p. Anna Gömöriová, ktorá ho viedla takmer 22 rokov. Záujmové útvary sa vytvárali s ohľadom na požiadavky detí a ich rodičov. Hneď v prvý rok sa s pomocou interných aj externých spolupracovníkov vytvorilo 26 záujmových útvarov, čo svedčilo o dôležitosti a nevyhnutnosti zriadenia takéhoto subjektu.

     V roku 1992 rozbieha centrum svoju činnosť v nových priestoroch bývalých detských jaslí. V rovnakom roku zanikol aj pôvodný názov centra „Dom detí a mládeže“. Bola vydaná nová zriaďovacia listina už pre Centrum voľného času detí a mládeže. Za zmienku stojí aj fakt, že naše zariadenie bolo prvým centrom na Slovensku.

     K začínajúcim podujatiam, ktoré sa pre ich úspešnosť neskôr stávali už tradičnými, patrili Rozlúčka s letom – Veľká hra, Karneval, Novoročný ples, Deň šťastia a porozumenia, Deň Zeme, Dni športu, Juniáles, Beh ulicami mesta, Deň matiek, Spievaj, že si, spievaj..., MISS a BOY, Rozprávkový les, Kresby na asfalt atď. Centrum voľného času už od svojho založenia realizuje svoju činnosť nielen počas školského roka, ale veľký dôraz kládlo a kladie aj na letnú činnosť. V mesiaci júl pravidelne prebieha Denná letná činnosť a od júna do augusta letné tábory.    

     Rok 1992 bol pre centrum významný aj z toho pohľadu, že bola v ňom zriadená Územná organizácia Detskej organizácie Fénix. Tým sa jeho činnosť výrazne obohatila. Formou grantov sa riaditeľke centra podarilo získavať finančné prostriedky na podujatia a akcie.

     V roku 2000, pri príležitosti 10. výročia založenia centra voľného času, bolo centrum pokrstené názvom „Slniečko“. Vďaka Infoveku sa podarilo založiť nové záujmové útvary z oblasti informatiky, čo malo významný vplyv na náraste počtu členov krúžkov. No okrem nich mali a majú svoje nezastupiteľné postavenie aj iné kluby a útvary. Z tanečných sú to Mažoretky, Hip-Hop, zo spoločensko-vedných Klub mamičiek, Kluby šikovných rúk, Šašo, prírodovedné /Jazdecký, Stonožka/ či športové a jazykové záujmové útvary.

     Našu pravidelnú a príležitostnú činnosť sa snažíme neustále rozširovať, zatraktívňovať a prispôsobovať nárokom detí, mládeže aj dospelých. To všetko by sa nedalo realizovať aj bez sponzorov, ktorí nám prejavovali svoju priazeň. K prvým patrili p. Ing. O. Detvay, Slovenské elektrárne, Mestské lesy Dobšiná a p. L. Borošová. Postupne pribúdali ďalšie firmy aj jednotlivci – Penzión Calisto - p. J. Slovák, p. R. Lukáč, Drevstav – p. E. Eltschlägerová, LUNAB s.r.o., Vináreň – p. Fusková, Lila bar – p. E. Balúchová, Janette s. r. o., Rožňava, Tekran – p. j. Kračún, TRIANGEL – p. V. Václavík atď. Všetkým patrí naša vďaka. Veľmi si vážime, že sa našli aj noví sponzori pre naše deti, zásluhou ktorých sa nám podarilo získať prostriedky na kostýmy pre brušné tanečnice: Agrodrev, s.r.o. Dobšiná, p. Čuchran, MarVin, p. M. Lipták, Sara shop, p. Šoltés a     p. V. Majerčák.

     9. novembra 2010 oslávilo centrum voľného času svoje 20. výročie. Veľmi nás teší, že sa nám už toľko rokov darí udržiavať si svoju pozíciu v tak silnej konkurencii škôl, školských zariadení a ďalších subjektov, ktoré sa zameriavajú na mimoškolskú činnosť. Nie je to len naša zásluha, ale predovšetkým vás všetkých, ktorí nás už dlhé roky podporujete akýmkoľvek spôsobom. Práve to nás zaväzuje k neustálemu napredovaniu a skvalitňovaniu našej práce. Veríme, že sa nám bude dariť spolupracovať aj naďalej a budeme sa stretávať pri podujatiach, ktoré pre vás zorganizujeme.