Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

Centrum voľného času Dobšiná

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

spracovateľ bezpečnostnej dokumentácie:                                                                                                                                                                                                                                                                                          zverejnené 12.3.2020

 

 

CUBS plus, s.r.o,

Masarykova 21,

040 01 Košice

 

Smernica o ochrane osobných údajov a riešení bezpečnostných incidentoch 

 

Záznamy o spracovateľských činnostiach